ΛΕΙΤΟΥΡΓOΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚHΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓOΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚHΣ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η GrantXpert Consulting Ltd, εταιρεία με πολύχρονη εμπειρία ως σύμβουλος σε Ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επιχορηγήσεων, ζητά να προσλάβει άμεσα Λειτουργό Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων Έργων (Junior Financial Officer).

Τα καθήκοντα του ατόμου:
 • Να ελέγχει χρηματοοικονομικά και λογιστικά έγγραφα/παραστατικά επιχορηγημένων έργων, εκ μέρους της εταιρείας και εκ μέρους πελατών της, ώστε να επιβεβαιώνει τη σωστή υλοποίηση των έργων και τη σωστή φύλαξη όλων των σχετικών εγγράφων
 • Να ελέγχει σε συγκεκριμένα τακτά χρονικά διαστήματα την αποστολή εκ μέρους του πελάτη/συνεργάτη την αποστολή των απαραίτητων παραστατικών
 • Να συμβάλει στην ετοιμασία των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων που πρέπει να υποβληθούν μαζί με τους υπεύθυνους λογιστηρίου των πελατών και συνεργατών μας
 • -Να βοηθά στη σωστή καταγραφή και αποθήκευση των λογιστικών εγγράφων που πρέπει να διατηρεί ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας για την επιτυχή υλοποίηση του έργου
 • Να ετοιμάζει τους οικονομικούς φακέλους που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές με τα σχετικά αιτήματα πληρωμών, σε διάφορες φάσεις του έργου προς υλοποίηση
 • Να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται επιτυχώς σε project audits όταν αυτά πραγματοποιούνται από εξωτερικούς ελεγκτές για Ευρωπαϊκά και Εθνικά Έργα
 • Να βοηθά στην ετοιμασία προϋπολογισμών οι οποίοι θα υποβάλλονται μαζί με αιτήσεις σε διάφορα Ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για εξασφάλιση επιχορήγησης.
 • Να επικοινωνεί με πελάτες, συνεργάτες και συναδέλφους για την ομαλή διεκπεραίωση των έργων
 • Σε συνεννόηση με τον προϊστάμενό του, να προβαίνει στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται για τη σωστή αποπεράτωση της δουλειάς που του έχει ανατεθεί
Προσόντα:
 • Πανεπιστημιακό πτυχίο σε ένα από τους πιο κάτω τομείς: Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Γνώσεις Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Microsoft EXCEL, WORD, PPT, Microsoft Teams)
 • Μεθοδικότητα και εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες
 • Μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα
 • Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο
 • Συνέπεια, επαγγελματισμός, ακρίβεια, αίσθημα ευθύνης.
 • Προσοχή στις λεπτομέρειες
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ικανότητα να εργάζεται αποτελεσματικά κάτω από πίεση και με αυστηρές καταληκτικές ημερομηνίες.
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση δεν είναι απαραίτητη.
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών συμπεριλαμβανομένου 13ου μισθού, bonus και ταμείο προνοίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλνουν τα βιογραφικά τους στο email charis@grantxpert.eu μέχρι τις 25/08/2021 το αργότερο. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί.

20/7/2021