ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η GrantXpert Consulting, εταιρεία με πολύχρονη εμπειρία ως σύμβουλος σε Ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επιχορηγήσεων, ζητά να προσλάβει άμεσα Λειτουργό Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Έργων.
 
Τα καθήκοντα του ατόμου:
-Να διευθύνει και να ελέγχει όλα τα χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα των επιχορηγημένων έργων, εκ μέρους της εταιρείας και εκ μέρους πελατών της σε τακτικά χρονικά διαστήματα, ώστε να επιβεβαιώνει τη σωστή υλοποίηση των έργων και τη σωστή φύλαξη όλων των σχετικ΄ν εγγράφων
-Να συντονίζει την ετοιμασία των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων που πρέπει να υποβληθούν μαζί με τους υπεύθυνους λογιστηρίου των πελατών και συνεργατών μας
-Να ελέγχει τη σωστή καταγραφή και αποθήκευση των λογιστικών εγγράφων που πρέπει να διατηρεί ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας για την επιτυχή υλοποίηση του έργου
-Να ετοιμάζει τους οικονομικούς φακέλους που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές με τα σχετικά αιτήματα πληρωμών, σε διάφορες φάσεις του έργου προς υλοποίηση
-Να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται επιτυχώς σε EU project audits όταν αυτά πραγματοποιούνται από εξωτερικούς ελεγκτές
-Να ετοιμάζει σχετικές παρουσιάσεις και εκθέσεις προόδου για την οικονομική κατάσταση των έργων που διαχειρίζεται
-Να ετοιμάζει προϋπολογισμούς οι οποίοι θα υποβάλλονται μαζί με αιτήσεις σε διάφορα Ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για εξασφάλιση επιχορήγησης.
 
Προσόντα:
-Πανεπιστημιακό πτυχίο σε ένα από τους πιο κάτω τομείς: Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων
-Γνώσεις χρηματοοικονομικής λογιστικής 
-Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση
-LCCI Intermediate ή Higher ή ανάλογο προσόν
-Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
-Μεθοδικότητα και εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες
-Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο
-Συνέπεια, επαγγελματισμός, ακρίβεια.
-Ικανότητα να εργάζεται αποτελεσματικά κάτω από πίεση και με αυστηρές καταληκτικές ημερομηνίες.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλνουν τα βιογραφικά τους στο email celia@grantxpert.eu μέχρι τις 18/08 το αργότερο. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί.