ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οι κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν το 99% του συνόλου των κυπριακών επιχειρήσεων και η συνεισφορά τους στην οικονομία του τόπου είναι αδιαμφισβήτητη. Παρόλα αυτά, οι ΜμΕ συχνά δυσκολεύονται να επιβιώσουν λόγω έλλειψης ιδίων κεφαλαίων και σοβαρών αδυναμιών στο χρηματοοικονομικό και στρατηγικό προγραμματισμό τους. Αυτό τις παρεμποδίζει στο να αναπτυχθούν περαιτέρω, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να αναπτύξουν τις εργασίες τους.

Ο πρωταρχικός στόχος του σεμιναρίου είναι να συμβάλει στην κατάρτιση των στελεχών των κυπριακών ΜμΕ, ώστε να μπορέσουν να ελαχιστοποιήσουν τις πιο πάνω αδυναμίες που συχνά παρουσιάζουν και να αντιληφθούν τις αναγκαίες στρατηγικές ενέργειες που επιβάλλεται να γίνουν για την επιβίωση και ανάπτυξή των εταιρειών τους. Με τη χρήση πρακτικών εργαλείων χρηματοοικονομικής ανάλυσης/ προγραμματισμού καθώς και χρήσιμων συμβουλών στους κρίσιμους τομείς του Ανθρώπινου Δυναμικού, Πωλήσεων, Μάρκετινγκ και Πληροφορικής, οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που θα αποκομίσουν σε καθημερινό επίπεδο μετά το τέλος του σεμιναρίου και να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

Το σεμινάριο θα εμπλουτίσει τις γνώσεις και δεξιότητες των πιο κάτω επαγγελματιών:
 • Ιδιοκτήτες ΜμΕ, ανεξαρτήτως τομέα
 • Ιδιοκτήτες νέων επιχειρήσεων και νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups)
 • Διευθυντικά στελέχη ΜμΕ
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Τραπεζικά διευθυντικά στελέχη που ασχολούνται με νέες δανειοδοτήσεις
 • ή/και αναδιαρθρώσεις δανείων επιχειρήσεων.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα επωφεληθούν ως ακολούθως:

Μέσω πρακτικής εξάσκησης οι καταρτιζόμενοι θα μάθουν πώς να ετοιμάζουν προβλεπόμενες καταστάσεις ταμειακής ροής (projected cash flows) καθώς και αλλά χρήσιμα εργαλεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης όπως το break-even και το sensitivity analysis.
 • Θα τους εξηγηθούν τα βασικά κριτήρια δανεισμού των τραπεζών. Πότε και με ποιους όρους χορηγούνται νέα χαμηλότοκα και μακροπρόθεσμα επιχειρησιακά δάνεια από τις τράπεζες.
 • Μέσω κατάλληλης κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και θα αναβαθμίσουν τις δεξιότητες τους και σε άλλες χρήσιμες πτυχές αποτελεσματικής διαχείρισης των επιχειρήσεων τους.
Απώτερος στόχος του σεμιναρίου είναι να δώσει στους καταρτιζόμενους τα εφόδια ούτως ώστε όχι μόνο να κρατήσουν ζωντανές τις ΜμΕ, αλλά και να τις καταστήσουν πιο ανταγωνιστικές και να τις αναπτύξουν πάνω σε υγιείς βάσεις.  Mε τις χρήσιμες γνώσεις που θα αποκτήσουν οι συμμετέχοντες, οι ΜμΕ θα είναι σε θέση όχι μόνο να ρυθμίσουν τα υφιστάμενα κόκκινα δάνεια τους (σε στενή συνεργασία με τις τράπεζες τους), αλλά και να εξασφαλίζουν πιο εύκολα νέες πιστωτικές διευκολύνσεις για παραγωγικούς σκοπούς και βιώσιμες επενδύσεις.

Το σεμινάριο θα καλύψει τους πιο κάτω θεματικούς τομείς:
 • Εισαγωγή σε βασικούς χρηματοοικονομικούς όρους που αφορούν τις κυπριακές ΜμΕ
 • Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός: Ρευστότητα VS αποδοτικότητα
 • Χρήσιμα εργαλεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης/προγραμματισμού: Προβλεπόμενη κατάσταση ταμειακής ροής (cash flow), break-even point, sensitivity tests. Πρακτικά  παραδείγματα.
 • Business plan και η κατάρτιση του: Γιατί είναι αναγκαίο για τις ΜμΕ
 • Τράπεζες και ΜμΕ: Βασικά κριτήρια χορήγησης νέων πιστωτικών διευκολύνσεων προς ΜμΕ
 • Τράπεζες και ΜμΕ: Αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων δανείων των ΜμΕ και ο Κώδικας  Κεντρικής.
 • Πρακτικές ασκήσεις από τους συμμετέχοντες και συζήτηση αποτελεσμάτων.
 • Ανάπτυξη και συνεχής στήριξη του προσωπικού
 • Αξιοποίηση του διαδικτυακού μάρκετινγκ (online marketing και e-commerce) και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Oι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία και πώς επηρεάζουν τις κυπριακές ΜμΕ.
 • Συζήτηση/διευκρινίσεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

27 Νοεμβρίου  2019, 9:00-17:00
Ξενοδοχείο Classic, Λευκωσία

ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνικά

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δικαίωμα συμμετοχής: €219 + ΦΠΑ
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €119
Πληρωτέο από συμμετέχοντα: €100 + ΦΠΑ (€41,61)=€141,61

ΔΩΡΕΑΝ!

Με τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο θα καθιερώσετε μια γόνιμη συνεργασία με τη GrantXpert, η οποία εξειδικεύεται στις συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα εκάστοτε εθνικά, συγχρηματοδοτούμενα και Ευρωπαϊκά προγράμματα επιχορηγήσεων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Αντώνης Χατζηχριστοδούλου:

Σπούδασε Οικονομικά στο LSE και συνέχισε στο City University of London από όπου απέκτησε MBA. 

Από το 1977 μέχρι και την αφυπηρέτηση του το 2011 εργάστηκε σε διάφορες διευθυντικές θέσεις στην Τράπεζα Κύπρου στους τομείς Πιστωτικού Κινδύνου και ελέγχου χρηματοδοτήσεων. Στις θέσεις αυτές απέκτησε τεράστια εμπειρία σε καίρια θέματα που αφορούν τις ΜμΕ όπως: αποτελεσματικός χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και συμβουλές για τραπεζικά θέματα, όπως κριτήρια τραπεζών για έγκριση αιτήσεων για νέες χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις, αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων δανείων κτλ.

Από τον Αύγουστο του 2011 είναι επισκέπτης Λέκτορας στο CIIM, όπου διδάσκει Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά και εργάζεται στη GrantXpert ως εξειδικευμένος χρηματοοικονομικός Σύμβουλος επιχειρήσεων.

Έχει εκπαιδεύσει με μεγάλη επιτυχία εκατοντάδες στελέχη κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα  χρηματοοικονομικού προγραμματισμού και αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων δανείων τα τελευταία 7 χρόνια.

Δρ Σίλια Χατζηχριστόδουλου:

Η Δρ Σίλια Χατζηχριστοδούλου (BSc, MPhil, PhD.) είναι η Ιδρυτής και Γενική Διευθύντρια της εταιρείας GrantXpert Consulting. Η εταιρεία συστάθηκε το 2009, κατόπιν εξασφάλισης της πρώτης θέσης στο Σχέδιο επιχορηγήσεων για Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Υπουργείου ΕΕΒΤ Η Δρ Χατζηχριστοδούλου είναι εξειδικευμένος σύμβουλος σε Ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επιχορηγήσεων, με εμπειρία πέραν των 13 ετών το συγκεκριμένο τομέα Έχει εργασθεί το διάστημα 2004-2009 στο Κέντρο Ερευνών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ως σύμβουλος Ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων επιχορήγησης.

Η Δρ Χατζηχριστοδούλου έχει διετελέσει καθηγήτρια Πανεπιστημίου προτού δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση και ως εκ τούτου συνδυάζει μοναδικά την ακαδημαϊκή με την πρακτική γνώση σε ότι αφορά στη διοίκηση επιχειρήσεων, την ανάπτυξη ηγετών και το κτίσιμο αποτελεσματικών ομάδων.

Η Δρ Χατζηχριστοδούλου έχει υλοποιήσει πέραν των 30 εκπαιδευτικών σεμιναρίων για 600+ επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων στον τομέα της ηγεσίας και της ομαδικότητας τα τελευταία 6 χρόνια. Οι συμμετέχοντες μένουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τη διαδραστικότητα του σεμιναρίου, τις πρακτικές ασκήσεις, τις εξωτερικές δραστηριότητες και την αποτελεσματικότητα και εφαρμογή του σεμιναρίου σε καθημερινό επίπεδο.

Σπούδασε στο LSE (BSc Accounting & Finance), αποφοιτώντας με άριστα. Στη συνέχεια σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (MPhil in Management Studies), αποφοιτώντας με έπαινο. Ολοκλήρωσε τις διδακτορικές της σπουδές το 2013 στο Πανεπιστήμιο του Sheffield.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το έντυπο σε PDF ή σε Microsoft Word και αποστείλετε το στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@grantxpert.eu μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Έλενα Στυλιανού:

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 22 669266, Φαξ: 22 669256
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: admin@grantxpert.eu

Η προδιαγραφή του προγράμματος έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.Publication Date: 15/09/2019ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ