ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ


H GrantXpert και η Grant Thornton έχουν κερδίσει ως κοινοπραξία τον δημόσιο διαγωνισμό της ΑνΑΔ για την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο αιτήσεων για καταβολή επιχορήγησης σε τρία Σχέδια που υλοποιεί η ΑνΑΔ. Ως εκ τούτου η GrantXpert προτείθεται να προσλάβει 3 νέα στελέχη στη θέση των διοικητικών λειτουργών, οι οποίοι θα συμβάλουν στην ομαλή υλοποίηση του έργου.

Η διάρκεια της εργοδότησης ανέρχεται στους 12 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης για ακόμη 6 μήνες. Τα νέα στελέχη θα εκτελούν τα καθήκοντά τους στα γραφεία της GrantXpert στη Μακεδονίτισσα, Λευκωσία.

Ωράριο εργασίας: 8:30-14:30 (Δευτέρα με Παρασκευή)
Μηνιαίος καθαρός μισθός: 900 Ευρώ.

Τα νέα στελέχη θα εργοδοτηθούν από τη GrantXpert με συμβόλαιο και θα εγγραφούν ως υπάλληλοι της εταιρείας. Η εταιρεία θα καταβάλλει τις σχετικές πληρωμές στις κοινωνικές ασφαλίσεις και τις άλλες υποχρεωτικές εισφορές του κράτους.

Οι 3 νέοι εργοδοτούμενοι της GrantXpert θα αναλάβουν την υποχρέωση όπως κατά τη διάρκεια της Σύμβασης παρέχουν στην κοινοπραξία τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- Έλεγχος εντύπων και αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλονται από καταρτιζομένους, επιχειρήσεις/οργανισμούς, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και άλλους συνεργάτες, στο πλαίσιο της λειτουργίας διαφόρων Σχεδίων/Δραστηριοτήτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑνΑΔ.
- Έλεγχος πληρότητας αίτησης και επικοινωνία με τους πιο πάνω αιτητές για διευκρινίσεις ή/και πρόσθετα στοιχεία.
- Συμπλήρωση Εντύπων Ελέγχου για Καταβολή Χορηγήματος (Checklists) και έλεγχος Ενταλμάτων Πληρωμής και προώθησή τους για διεκπεραίωση των σχετικών πληρωμών.
- Καταχώριση στοιχείων σε έντυπα, σε ηλεκτρονικά αρχεία και στο μηχανογραφικό σύστημα της ΑνΑΔ.
- Αρχειοθέτηση όλων των εσωτερικών σημειωμάτων, εισερχομένης και εξερχομένης αλληλογραφίας, σε κάθε φάκελο προγράμματος.
- Διεκπεραίωση της απαιτούμενης αλληλογραφίας και ετοιμασία σημειωμάτων και εκθέσεων που απαιτούνται για την προώθηση των εργασιών.
- Συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στοιχείων/πληροφοριών και ετοιμασία καταστάσεων και αναλύσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔ

Τα νέα στελέχη της GrantXpert θα συμβάλλουν στη διενέργεια ελέγχου αιτήσεων για καταβολή επιχορήγησης για τα πιο κάτω Σχέδια της ΑνΑΔ:

(α) Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο

Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρων σε εργοδότες για να σχεδιάζουν, οργανώνουν και εφαρμόζουν προγράμματα κατάρτισης για κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των εργοδοτουμένων τους. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των προγραμμάτων γίνεται από τις επιχειρήσεις στη βάση Θεματολογίου που καταρτίζεται από την ΑνΑΔ, μετά από διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, και κοινοποιείται στις επιχειρήσεις. Τα προγράμματα αυτά αξιοποιούνται επίσης από επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για διατήρηση και πλήρη απασχόληση του προσωπικού τους, πετυχαίνοντας παράλληλα την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων και την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων και την αύξηση της παραγωγικότητας.

(β) Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης

Στόχος του Σχεδίου είναι η κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των εργοδοτούμενων μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόζονται από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Τα προγράμματα καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και όλα τα επαγγέλματα. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των προγραμμάτων γίνεται από ΚΕΚ στη βάση Θεματολογίου που καταρτίζεται από την ΑνΑΔ, μετά από διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, και κοινοποιείται στα ΚΕΚ. Στα προγράμματα αυτά δύναται να συμμετέχουν και άνεργοι, σύμφωνα με προϋποθέσεις που καθορίζει το Σχέδιο.

(γ) Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στόχος του Σχεδίου είναι η βελτίωση της οργάνωσης και διεύθυνσης των επιχειρήσεων και οργανισμών μέσα από τη στελέχωσή τους και την κατάρτιση νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παράλληλα η ομαλή ένταξη των νέων αποφοίτων σε κατάλληλες θέσεις εργασίας. Το Σχέδιο παρέχει κίνητρα σε επιχειρήσεις για να προσφέρουν θέσεις εργασίας, πρακτική κατάρτιση και εργασιακή πείρα διάρκειας έξι μηνών σε απόφοιτους.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω Σχέδια βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ: www.hrdauth.org.cy/el/katartisi

Απαραίτητα Προσόντα:

-Πανεπιστημιακό πτυχίο σε ένα από τους πιο κάτω τομείς: Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μάρκετινγκ και άλλοι συναφείς κλάδοι (συμπεριλαμβανομένων φοιτητών που βρίσκονται στο τελευταίο χρόνο των σπουδών τους ή ολοκληρώνουν τους επόμενους μήνες τις σπουδές τους)
-Γνώσεις χρηματοοικονομικών και λογιστικής
-Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
-Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Microsoft EXCEL, WORD, PPT)
-Μεθοδικότητα και εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες
-Μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα
-Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο
-Συνέπεια, επαγγελματισμός, ακρίβεια, αίσθημα ευθύνης
-Προσοχή στις λεπτομέρειες
-Ευχάριστη προσωπικότητα
-Ικανότητα να εργάζεται αποτελεσματικά κάτω από πίεση και με αυστηρές καταληκτικές ημερομηνίες.
-Εμπειρία σε παρόμοια θέση δεν είναι απαραίτητη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους στη Δρ Σίλια Χατζηχριστοδούλου μέσω email (celia@grantxpert.eu) μέχρι τις 05/05 το αργότερο. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί.

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Έλενα Στυλιανού ή την κα Στέφανη Θεοφάνους στο 22669266.

10/04/2021