ΕΞΩΤΕΡΙΚΟI ΣΥΝΕΡΓAΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝAΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟI ΣΥΝΕΡΓAΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝAΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜHΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η GrantXpert Consulting, κυπριακή εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών, με ηγετικό ρόλο στα Ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επιχορηγήσεων, επεκτείνει σταθερα τις εργασίες της και ενδυναμώνει περαιτέρω το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, στα πλαίσια σημαντικής ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του Τμήματος, η GrantXpert αναζητεί εξωτερικούς συνεργάτες (subcontractors), οι οποίοι θα απασχολούνται on a project basis στην ετοιμασία αιτήσεων σε συγχρηματοδούμενα προγράμματα επιχορηγήσεων και στην εκπόνηση σχετικών τεχνοοικονομικών μελετών (business plans), ανάλογα με την περίπτωση και τους συγκεκριμένους όρους εντολής που θα τους δίονται εκ των προτέρων από τη GrantXpert. Οι υποψήφιοι σύμβουλοι αναμένεται να αφιερώνουν τουλάχιστον 10 ώρες την εβδομάδα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη και ποιοτική εκτέλεση των εργασιών τους.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εχέμυθοι, ακέραιου χαρακτήρα και να διαθέτουν τις ακόλουθες τεχνικές γνώσεις και ήπιες δεξιότητες που ακολουθούν:

Απαιτούμενες Τεχνικές Γνώσεις

 • Πτυχίο στον τομέα των Χρηματοοικονομικών ή Λογιστικής, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Πληροφορική ή/και άλλους συναφείς κλάδους. Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις φοιτητών που βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο (MBA ή παρόμοιο) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Επίσης θα γίνονται δεκτές αιτήσεις φοιτητών που βρίσκονται στους τελευταίους μήνες των μεταπτυχιακών σπουδών τους.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας
 • Εξαιρετική γνώση της Microsoft Office (Word and Excel) και κατάλληλο χειρισμό ψηφιακών πλατφόρμων για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων
 • Καλή αντίληψη, προηγούμενη εμπειρία και σχετική γνώση στην εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών (business plans), τόσο στο λεκτικό όσο και στο χρηματοοικονομικό μέρος των μελετών αυτών
 • Προηγούμενη εμπειρία στην ετοιμασία και υποβολή αιτήσεων σε συγχρηματοδοτούμενα/εθνικά προγράμματα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Καλή αντίληψη των τεχνολογικών εξελίξεων που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων (νέα λογισμικά, νέα hardware, χρήση cloud services, κτλ.), ώστε να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά και να τις περιγράφουν με σαφήνεια και ακρίβεια
 • Να μπορούν να ετοιμάζουν προϋπολογισμούς στη βάση αναλυτικών προσφορών. Οι προϋπολογισμοί θα αφορούν σε νέες επενδύσεις κυπριακών επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών.

Απαιτουμενες Ηπιες Δεξιοτητες

 • Εξαιρετικές δεξιότητες στη γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεση, με αυστηρές καταληκτικές ημερομηνίες (deadlines), εφαρμόζοντας πάντοτε αποτελεσματικές τεχνικές διαχείρισης χρόνου (time management).
 • Να είναι σε θέση να εργάζεται αποτελεσματικά και με προθυμία ως μέλος ομάδων
 • Ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων και στην ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Εχεμύθεια και αξιοπιστία.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Οι συνεργάτες θα εμπλέκονται ενεργά στην ετοιμασία αιτήσεων, οι οποίες ετοιμάζονται από την ομάδα της GrantXpert εκ μέρους πελατών της εταιρείας. Οι συνεργάτες θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν εις βάθος τα κριτήρια, τους όρους εντολής και τις πρόνοιες του κάθε συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, ώστε να συμβουλεύουν καταλλήλως τους πελάτες της GrantXpert ως προς την κατάλληλότητα του προγράμματος σε σχέση με τις δικές τους επενδυτικές ανάγκες. Στη συνέχεια, θα καταγράφονται με λεπτομέρεια οι ανάγκες του κάθε πελάτη και θα περιγράφονται αναλυτικά στα έντυπα της αίτησης του προγράμματος (στην Ελληνική γλώσσα), έχοντας πάντα ως κριτήριο τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του κάθε προγράμματος. Επίσης θα γίνεται η συλλογή όλων των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον φάκελο υποβολής κάθε αιτησης. Εάν είναι απαραίτητο να υποβληθεί business plan ως συνοδευτικό έγγραφο μαζί με την αίτηση, ο συνεργάτης θα αναλαμβάνει να το εκπονήσει κατά τρόπο που να συνάδει και να ικανοποιεί πλήρως τους όρους του σχετικού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν κατόπιν αξιολόγησης θα τύχουν κατάλληλης εκπαίδευσης από έμπειρα στελέχη της GrantXpert και οι συνεργάτες που θα επιδείξουν υψηλή επίδοση και παραγωγικότητα θα έχουν προτεραιότητα στην πρόσληψη ως μόνιμα στελέχη της εταιρείας.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΜΟΙΒΩΝ

Θα προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αμοιβών για τους συνεργάτες που θα επιλεγούν, ανάλογα με τα προσόντα/προηγούμενη εμπειρία καθώς την επίδοση και την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακολούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους μαζί με συνοδευτική επιστολή (cover letter) μέχρι τις 25/02/2022 letter στο email stephani@grantxpert.eu (Attention: κα Στέφανη Θεοφάνους).

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.