ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοίνωσε ότι άρχισε η περίοδος υποβολής αιτήσεων από νέες και υφιστάμενες κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις για χορηγία μέσα στα πλαίσια του νέου Σχεδίου Χορηγιών για την Κυκλική Οικονομία. 

Προϋπολογισμός Σχεδίου και Καταληκτική Ημερομηνία
Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου είναι 14,4 εκατ. ευρώ, και σχετικές αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Ένταση/Ποσοστό % Χορηγίας και Μέγιστο Ποσό Χορηγίας ανά Επιχείρηση
Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €400.000 ανά επιχείρηση.

Επιλέξιμες Επενδύσεις Κυκλικής Οικονομίας
Η παροχή χορηγίας αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων επενδύσεων/δαπανών που θα αφορούν αποκλειστικά στη μετάβαση/έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης στη βάση ενός κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου όπως αυτό περιγράφεται στον Οδηγό του Σχεδίου:
- Νέα μηχανήματα και άλλος σχετικός εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας.
- Νέα οχήματα κυκλικής οικονομίας. Το επιλέξιμο κόστος για την αγορά των οχημάτων περιορίζεται στις €500.000.
- Αμοιβές συμβούλων για κατάρτιση της απαιτούμενης από το Σχέδιο σχετικής τεχνοοικονομικής μελέτης. Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τη δαπάνη αυτή είναι €8.000.
- Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού στην κυκλική οικονομία, μέχρι ανώτατου επιλέξιμου ποσού €5.000.
- Επιχειρηματική καθοδήγηση (Business Coaching). Δαπάνες επιχειρηματικής καθοδήγησης σε θέματα κυκλικής οικονομίας - ανώτατο επιλέξιμο ποσό μέχρι €2.000.

Το ελάχιστο αποδεκτό ύψος επιλέξιμων δαπανών είναι €30.000.

Σχετικές Προσφερόμενες Υπηρεσίες της GrantXpert για το εν λόγω Σχέδιο
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις πώς να εκμεταλλευτούν στην πράξη το υπό αναφορά νέο Σχέδιο, ούτως ώστε να καταστήσουν την επιχείρησή τους πιο βιώσιμη και πιο ανταγωνιστική στην αγορά παράλληλα με την εναρμόνιση των παραγωγικών τους διαδικασιών σε πρακτικές πιο φιλικές προς το περιβάλλον.
- Κατάρτιση της απαιτούμενης τεχνοοικονομικής μελέτης.
- Ετοιμασία και υποβολή ολοκληρωμένης αίτησης στη βάση των κριτηρίων, όρων και προϋποθέσεων του Σχεδίου.

Η έμπειρη ομάδα της εταιρείας μας έχει μελετήσει το πιο πάνω Σχέδιο και γνωρίζει τους όρους και προϋποθέσεις του καθώς και τα κριτήρια επιτυχίας που θα πρέπει να επιδείξουν εμπράκτως οι αιτητές. Τα τελευταία 15 χρόνια η GrantXpert έχει αναπτύξει σχετική τεχνογνωσία στα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και έχει βοηθήσει εκατοντάδες νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην εξασφάλιση χορηγιών από αυτά τα προγράμματα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Αντώνη Χατζηχριστοδούλου στο 22669266 για να συζητήσετε τη δική σας περίπτωση λεπτομερώς.Publication Date: 08/07/2024