ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οι κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν το 99% του συνόλου των κυπριακών επιχειρήσεων και η συνεισφορά τους στην οικονομία του τόπου είναι αδιαμφισβήτητη. Παρόλα αυτά, οι ΜμΕ συχνά δυσκολεύονται να επιβιώσουν λόγω έλλειψης ιδίων κεφαλαίων και σωστού χρηματοοικονομικού και στρατηγικού σχεδιασμού. Αυτό τις παρεμποδίζει στο να αναπτυχθούν περαιτέρω, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να αναπτύξουν τις εργασίες τους. 

Ο πρωταρχικός στόχος του σεμιναρίου είναι να συμβάλει στην κατάρτιση των στελεχών των κυπριακών ΜμΕ, ώστε να μπορέσουν να ελαχιστοποιήσουν τις αδυναμίες που συχνά παρουσιάζουν και να αντιληφθούν τις αναγκαίες στρατηγικές ενέργειες που επιβάλλεται να γίνουν για την επιβίωση και ανάπτυξή των εταιρειών τους. Με τη χρήση πρακτικών εργαλείων χρηματοοικονομικής ανάλυσης/προγραμματισμού καθώς και χρήσιμων συμβουλών στους κρίσιμους τομείς του Ανθρώπινου Δυναμικού, Πωλήσεων, Μάρκετινγκ και Πληροφορικής, οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που θα αποκομίσουν σε καθημερινό επίπεδο μετά το τέλος του σεμινάριου. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
Το σεμινάριο θα εμπλουτίσει τις γνώσεις και δεξιότητες των πιο κάτω επαγγελματιών:

-Ιδιοκτήτες ΜμΕ, ανεξαρτήτως τομέα  
-Ιδιοκτήτες νέων επιχειρήσεων και νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) 
-Διευθυντικά στελέχη ΜμΕ 
-Ελεύθεροι επαγγελματίες 
-Σύμβουλοι επιχειρήσεων  
-Τραπεζικά διευθυντικά στελέχη που ασχολούνται με νέες δανειοδοτήσεις ή/και αναδιαρθρώσεις δανείων επιχειρήσεων.

Ημερομηνία και χώρος διεξαγωγής σεμιναρίου: 29 Μαϊου 2018 Hilton Park, Λευκωσία
Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00

Περισσότερες πληροφορίες φαίνονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο του σεμιναρίου.  
Λήψη αρχείου για δήλωση συμμετοχής σε PDF ή σε Microsoft Word.

Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και μέρος του κόστους είναι επιχορηγημένο.

Publication Date: 04/05/2018ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ