RE-START Project's Leaflet

RE-START Project's Leaflet

Γνωρίστε το έργο RE-START μέσα από αυτό το φυλλάδιο

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση του μοντέλου κυκλικής οικονομίας για νεοφυείς επιχειρήσεις.

https://project-restart.eu/Publication Date: 14/02/2023